journalnummer 2023-152781

Renovering og udvidelse af Strandby Fiskerihavn

30-04-2024

Strandby Fiskerihavn ønsker at renovere flere strækninger i fiskerihavnen, da konstruktionerne er udtjente og fremstår med begrænset restlevetid. I forbindelse med renoveringen etableres et større kajareal bag værftskajen. Kajarealet udvides med ca. 1.200 m2 for at skabe bedre plads på land til værftsfaciliteterne. Funktionen af havnen forbliver den samme. Ved renoveringen fremtidssikres de eksisterende kajarealer desuden ved at de hæves 0,5 m.

Trafikstyrelsen har den 26-04-2024 modtaget ansøgning fra Strandby Fiskerihavn om renovering og udvidelse af Strandby Fiskerihavn i ”Nord Havn”.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt d. 01-01-2025 og forventes afsluttet d. 31-12-2030.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i bekendtgørelse af lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 24. maj 2024.

Trafikstyrelsen er ligeledes myndighed for screening for VVM-pligt for projekter i erhvervshavne jf. §7 og §13 i bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administrationen af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havn.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 4 ”Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb”- ca. 550 meter i fugleflugt fra projektområdet. Natura 2000-området er udpeget for at beskytte bl.a. Hirsholmene, som udgør toppen af Danmarks største stenrev. Området indeholder boblerev, og er ynglelokalitet for tejst, splitterne, fjord- og havterne. Områdets marine del vurderes at være af stor betydning for Nordsø/Skagerrak populationen af marsvin. Endvidere er hedepletvinge, odder, bæk- og havlampret, gråsæl og spættet sæl på udpegningsgrundlaget.

Bygherre har i ansøgningsmaterialet vedlagt en væsentlighedsvurdering for projektets påvirkning på Natura 2000-området og bilag IV-arter. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Projektet er beliggende i vandområde nr. 225 ”Nordlige Kattegat, Skagerrak”. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at projektet vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand, forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand samt at projekt ikke er til hindre for målopfyldelse.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30-05-2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc louj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-152781

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 30-04-2024