journalnummer 2023-165925

Geotekniske boringer for Østlig Ringvej

16-02-2024

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning fra Per Aarsleff A/S om udførsel af geotekniske boringer i forbindelse med projektet Østlig Ringvej i København Havn.

Trafikstyrelsen har den 18.12.2023 modtaget ansøgning fra Sweco på vegne af Per Aarsleff A/S om udførsel af geotekniske boringer i forbindelse med projektet Østlig Ringvej i København Havn.

Trafikstyrelsen varetager statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omkringliggende hav) er beliggende ca. 2,6 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr.142 består af habitatområde nr. 126 og fuglebeskyttelsesområde nr. 110.Området er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv, bramgås og lille skallesluger. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10.01.2024 til louj@trafikstyrelsen.dk cc’et vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-159759.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 16-02-2024