Geotekniske boringer i Hvide Sande Havn

09-02-2024

Trafikstyrelsen har modtaget en ansøgning om gennemførelse af geotekniske boringer i Hvide Sande Havn.

 

Arbejdet består af en geotekniske undersøgelse, hvor der skal udføres geotekniske boringer og CPT-forsøg i Hvide Sande havn. Undersøgelsen skal belyse jordbundsforholdene, som skal bruges til senere at projektere en udvidelse af Nordvestkaj ved Hvide Sande Nordhavn, samt etablering af to flydebroer ved Hvide Sande Sydhavn.

 

I projektet skal der udføres 3 geotekniske boringer og 7 CPT-forsøg til kote -20,0 ved Hvide Sande Nordhavn, samt 2 geotekniske boringer og 4 CPT-forsøg til kote -12,0 i Hvide Sande Sydhavn. Undersøgelses udføres med en borerig på en unifloat med følgebåd.

 

Nærmeste Natura 2000 områder er nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som omfatter habitatområde nr. 62 og fuglebeskyttelsesområde nr. 43, der ligger 1,4 km fra projektområdet, og N68: Natura 2000 område N68 Skjern Å, som omfatter habitatområde nr. 61 og fuglebeskyttelsesområde nr. 118 ligger opstrøms ift. Hvide Sande Havn. Natura 2000 område N246 Sydlige Nordsø, som omfatter habitatområde H255 og fuglebeskyttelsesområde F113 er 25 km fra projektområdet og det nærmeste marine Natura 2000 område.

 

Det vurderes ikke at udpegningsgrundlaget påvirkes.

 

Der vurderes ikke at være bilag IV arter i området, der påvirkes.

 

Det vurderes, at de planlagte geotekniske undersøgelser ikke vil påvirke vandområdernes økologiske tilstand og kemiske tilstand. Undersøgelserne er meget lokale og er begrænset til det eksisterende havneområde. Undersøgelserne har en meget begrænset påvirkning af havbunden, og vil ikke indebære tilførsel af næringssalte til vandmiljøet og vil heller ikke indebære tilførsel af kemiske stoffer.

 

Der udføres 4 CPT-forsøg og 3 kombinerede CPT-forsøg og geotekniske boringer med udtagelse af sedimentprøver til geologisk jordartsbedømmelse. Ved boringerne anvendes foringsrør, så der ikke spildes sediment til vandsøjlen ved opboring af sedimentprøverne. Der anvendes 6” borerør og der skal laves 3 boringsprøver til 12 m under havbund. Vanddybden i havnen er 7 m. Den samlede længde af boreprøverne bliver derfor ca. 39 m når der medregnes en buffer for evt. varierende dybde af bassinet (worstcase vurdering = 3*13 m). Den samlede opborede mængde af sediment ventes at udgøre mindre end 1 m3 (6” ≈ 15,24 cm, areal af forerør = 0,0182 m2, beregnet mængde = 39m * 0,0182m2 = 0,711m3).

 

Det opborede materiale tages med tilbage til land.

 

Det direkte påvirkede areal er begrænset til de 7 prøvesteder og i alt ca. 0,13 m2. Da udtagning af prøver sker over få dage er der ikke en indirekte påvirkning i form af fx skygge.

 

Der sker en naturlig vandring og aflejring af sand i havnen, som følge af skiftende forhold i strøm og vejrforhold. Af hensyn til havnens funktion er det nødvendigt at oprense havnen for aflejret sand, så skibe fortsat kan anløbe risikofrit. Alle prøvesteder er indenfor den del af det eksisterende havneområde, hvor den nødvendige og godkendte bundkote fastholdes ved bortpumpning af sand. Overfladen af havnebunden er således i forvejen kraftigt kulturpåvirket og der er ikke på prøvestederne et naturligt økosystem.

 

Da der ikke sker tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøfremmede stoffer, ikke sker en betydende øget sedimenttransport som følge af prøvetagningen og ikke sker en direkte eller indirekte påvirkning af de økologiske systemer i havnen vurderes det, at udtagningen af prøver i Hvide Sande Havn ikke kan påvirke muligheden for målopfyldelse af Vandområdeplanerne.

 

Trafikstyrelsen varetager Statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Styrelsen skal derfor give tilladelse til boringerne.

 

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 11. marts 2024 til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nr.: 2024-171427.

 

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Senest opdateret 13-03-2024