Journal nr: 2024-170974

Midlertidigt jordoplag på Lynetteholm fase 1

16-02-2024

Trafikstyrelsen har 09-02-2024 modtaget anmodning om projektændring fra By & Havn til midlertidigt jordoplag på Lynetteholm fase 1 og fravigelse af implementeringsredegørelsens vilkår B17 i relation til projektet Lynetteholm.

Der mangler kapacitet til modtagelse af ikke-rensningsegnet lettere forurenet overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter i Københavnsområdet indtil fase 2 af Lynetteholm er klar til nyttiggørelse af jord, forventet fra april 2026. For at opnå tilstrækkelig lokal modtagekapacitet ønskes op til ca. 0,7 mio. m3 ikke-rensningsegnet lettere forurenet jord midlertidigt oplagret fra kote + 2 og op til maksimalt kote +8 ovenpå Lynetteholm fase 1. Det påtænkte midlertidige jordoplag over kote +2 omfatter et areal på op til ca. 25 ha, svarende til arealet af Lynetteholm fase 1. Jordoplaget forventes etableret fra 2024 til april 2026, hvor Lynetteholm fase 2-bassinet forventes klar til nyttiggørelse af jord. Jordoplag over kote + 2 lægges herefter over i fase 2-bassinet, hvorefter arealet slutafdækkes med rene materialer frem mod ultimo 2026.

I vilkår B17 fremgår det at:

  • Arealer, der er fyldt op over kote 0 meter DVR90 og endnu ikke slutafdækket, må kun udgøre 20 ha.
  • Arealer, der har nået slutafdækningens bundkote, skal slutafdækkes senest 1 år efter, at slutafdækningens bundkote er nået.

Der ansøges om midlertidig fravigelse fra implementeringsredegørelsens vilkår B17 således at: 

  • Arealer, der er fyldt op over kote 0 meter DVR90 og endnu ikke slutafdækket, må udgøre 25 ha.
  • Arealer, der har nået slutafdækningens bundkote, skal slutafdækkes senest 3 år efter, at slutafdækningens bundkote er nået.

Således ansøges der om en øgning af det midlertidige jordoplag på 5 ha og en udsættelse af fristen for slutafdækning på 2 år mere end fastlagt i vilkåret.

Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i lov nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm.

Jf. § 4 stk. 3 i lov om anlæg af Lynetteholm skal Trafikstyrelsen behandle ændringer eller udvidelser efter bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelses-områder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Projektændringen sendes hermed i offentlig høring i perioden 16.februar 2024 – 21. marts 2024

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. marts 2024 til louj@trafikstyrelsen.dk og vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-170974.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.