Journalnummer 2024-198174

Geotekniske boringer i Thyborøn Havn

02-07-2024

Trafikstyrelsen har den 28. juni 2024 modtaget en fuldt oplyst ansøgning vedrørende supplerende boringer til nyt RORO-leje og kajanlæg i Thyboring Havn, Sydhavn (geotekniske boringer) fra Thyborøn Havn.

Da Thyborøn Havn skal udvide Sydhavnen, skal der i den forbindelse udføres supplerende boringer i området og der skal i alt laves seks boringer på vand til kote -24. Boringerne udføres fra borerig på flåde med Jack-up. Varigheden af de geotekniske boringer anslås til en uge. Boringerne forventes at blive udført i perioden 15. august til 15. september 2024. Anlægsarbejdet udføres i tidsrummet 07-18.

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at boringerne ikke medfører påvirkning på evt. marsvin eller sæler, da støjen ikke overstået 85 dB, som er væsentligt under grænsen for høretab og adfærdsændringer ved f.eks. marsvin.

Det vurderes ligeledes, at der ikke vil være risiko for spredning af sedimentbundende miljøfarlige forurenende stoffer i et omfang der kan lede til overskridelse til miljøkvalitetskrav. Dette på grund af at de mindre påvirkninger vil være lokale og påvirkningszonen begrænset. Dermed vurderes det også, at der ikke er risiko for at spredning af sedimentbundende miljøfarlige forurenende stoffer vil påvirke målsætningerne for vandområderne.

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”, som ligger ca. 0,4 km vest for og 1,7 km øst for. Områderne er Ramsar og fuglebeskyttelsesområder. Det vurderes, at boringerne under vand ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget. Samt er der ikke registreret bilag IV-arter i eller nær projektområdet.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor erhvervshavnes dækkende værker, jf. § 2 i Havneloven.

Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Denne ansøgning behandles efter statens højhedsret over søterritoriet og styrelsen skal derfor give tilladelse til boringerne herefter.

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet og projektet skal indsendes senest den 5. august 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nr.: 2024-198174. Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen. Høringsperioden er forlænget mere end to uger på grund af sommerferien.

Styrelsen gør opmærksom på, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.