Journalnummer: 2024-194359

Etablering af en ekstra ponton ifm. renovering af eksisterende bådebro i Margretheholm Havn

21-06-2024

Formålet med projektet er at etablere en ekstra ponton til kajakker og lign. ifm. renovering af den eksisterende bådebro i Margretheholm Havn.

Trafikstyrelsen har den 4. juni 2024 modtaget ansøgning fra Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm om tilladelse til etablering af en ekstra ponton ifm. renovering af eksisterende bådebro.

Anlægsarbejdet forventes foretaget over sommeren 2024.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i bekendtgørelse af lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 24. maj 2024.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) og nr. 143 (Vestamager og havet syd for) beliggende hhv. 5,6 km og 6,6 km fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 4. juli 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk cc nave@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-194359.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Senest opdateret 21-06-2024