Journalnummer 2024-154494

Etablering af Ny Nordvestkaj I hvide Sande – Afgrænsningsnotat sendt i myndighedshøring

26-06-2024

Ringkøbing-Skjern Kommune og Trafikstyrelsen fremlægger i denne høring et udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

Hvide Sande Havn ønsker at etablere en ny Nordvestkaj, som skal blive en forlængelse af den eksisterende Vesthavn. Da den nye kaj skal kunne anløbes af skibe over 1.350 tons, er projektet dermed omfattet af punkt 8b på bilag 1 i bekendtgørelse for erhvervshavne. Projektet skal derfor gennemgå en miljøkonsekvensvurdering. Plangrundlaget i form af lokalplan og kommuneplantillæg fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, hvorfor også planerne skal miljøvurderes jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1. Miljøvurdering af plangrundlaget forløber i en parallel proces.

Myndighedskompetencen for miljøkonsekvensvurderingen er fordelt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune (anlæg på land) og Trafikstyrelsen (anlæg på søterritoriet).

Hvide Sande Havn skal derfor kortlægge hvordan etableringen af Ny Nordvestkaj påvirker sine omgivelser. Det kan for eksempel være påvirkninger som støj, udsigt eller natur, hvilket er miljøpåvirkninger. Alle interesserede får hermed mulighed for at komme med forslag til hvilke miljøpåvirkninger, der skal undersøges nærmere.

 

Projektet skal miljøvurderes

En miljøvurdering indeholder kortlægning af projektets miljøpåvirkninger samt de tiltag der tages i brug i projektet for at mindske miljøpåvirkningerne. Kortlægningen bliver samlet i en rapport som kaldes miljøkonsekvensrapport.

Bygherre, Hvide Sande Havn, har anmodet om en afgrænsningsudtalelse og myndighederne skal forud for bygherres udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljeret de oplysninger skal være, som bygherre skal fremlægge i miljø-konsekvensrapporten.

 

Hvad handler høringen om

Ringkøbing-Skjern Kommune og Trafikstyrelsen fremlægger i denne høring et udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

 

Myndigheder og formel afgørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune skal udstede en projekttilladelse til landdelen af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter der foregår på land, samt alle aktiviteter på land i driftsfasen.

Trafikstyrelsen skal udarbejde en tilladelse vedrørende vanddelen af projektet (anlæg på søterritoriet). Trafikstyrelsen udsteder først en tilladelse til en havneudvidelse, når der er godkendt et plangrundlag.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Trafikstyrelsen vil gennemføre miljøvurdering af projektet i en samlet myndighedsprocedure.

 

Frist for høringen

Høringssvar vedrørende afgrænsningsnotatet skal være modtaget senest den 5. august 2024.

Bemærkningerne kan sendes til Trafikstyrelsen pr. e-mail til VVM@trafikstyrelsen.dk med cc. ntei@trafikstyrelsen.dk.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Den videre proces

Trafikstyrelsen stiller sig til rådighed for modtagelse af alle høringssvar. Når den offentlige høring er afsluttet, vil Ringkøbing-Skjern Kommune og Trafikstyrelsen gennemgå høringssvarene samlet og fordele høringssvarene efter myndighedsområde.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Trafikstyrelsen koordinerer behandlingen af de indkomne spørgsmål, bemærkninger og forslag. Herefter besluttes den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Resultatet af høringen vil fremgå af den endelige afgrænsning.

Hvide Sande Havn vil herefter udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der indeholder de oplysninger, den endelige afgrænsning stiller krav om.

Miljøkonsekvensrapporten bliver efterfølgende sendt i offentlig høring parallelt med høringen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune eller Trafikstyrelsen inden du afgiver høringssvar. Du kan kontakte følgende:

Ringkøbing Skjern Kommune

Dorthe Marie Leth Andersen

Tlf.: 99741025

 

Trafikstyrelsen

Nina Teilmann

Tlf.: 41780338