Journalnummer 2024-185313

Etablering af støjskærm på Ribevej i Vojens

13-06-2024

Trafikstyrelsen har den 7. juni 2024 modtaget en fuldt oplyst ansøgning fra Vejdirektoratet vedrørende etablering af en støjskærm på Ribevej i Vojens.

Projektet omfatter etablering af en støjskærm på Ribevej. Støjskærmen er fire meter høj i og cirka en kilometer lang. Projektet er beliggende i Haderslev Kommune, fra Odinsvej i øst til rampeanlægget ved Billundvej i vest. Projektet forventes påbegyndt den 3. februar 2025 og forventes afsluttet den 31. august 2025.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i vejloven (LBK nr. 421 af 25/04/2023, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.). Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 13a. Trafikstyrelsen skal derfor screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lovbekendtgørelse.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam som udgøres af habitat og fuglebeskyttelsesområde SAC81 samt SPA59. Området ligger cirka 2,7 km afstand mod sydøst og området vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet grundet afstand. Ifølge bygherre er der ikke kendskab til konkrete fund af bilag IV-arter, rødlistede eller fredede arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Der er ikke observeret individer af flagermus langs med vejen ved besigtigelsen af projektområdet i maj 2024.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13. juli 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc ntei@trafikstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummer 2024-185313.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.