Journalnummer 2024-188861

Helleanlæg på Koldingvej ved Jels

11-06-2024

Formålet med projektet er at forbedre forholdene for cyklister, da den nuværende krydsudformning er utrygt for lette trafikanter.

Trafikstyrelsen har den 29. maj 2024 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af helleanlæg på Koldingvej ved Jels.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt den 3. marts 2025 og forventes afsluttet den 27. juni 2025.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i vejloven (LBK nr. 421 af 25/04/2023, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.). Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 10e og 13a. Trafikstyrelsen skal derfor screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lovbekendtgørelse.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 91 ”Kongeå” 7,7 km i fugleflugt fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Der er inden for projektområdet registreret et § 3-beskyttet vandløb, som i forbindelse med projektet sideforskydes 60 meter, således at det kommer til at ligge længere væk fra kørebanen end det går i dag.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 07-07-2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk, cc ntei@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-188861.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.