journalnummer 2023-129253

Ladeinfrastruktur ved Skjern station

22-05-2024

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 skal der fremadrettet køre batteritog på strækningen Skjern-Holstebro.

Trafikstyrelsen har den 16/4-2024 modtaget ansøgning fra Banedanmark om Ladeinfrastruktur til batteritog ved Skjern station

Trafikstyrelsen er myndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LBK nr. 1091 af 11/08/2023, Bekendtgørelse af jernbaneloven). Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 10c og 13a. Trafikstyrelsen skal derfor screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 38 d i samme lovbekendtgørelse.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 68, Skjern Å, beliggende 1,8 km i fugleflugt fra projektområdet.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Skjern Station ligger i hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Nærmeste vandområde er Kirkeåen, lokaliseret ca. 550 m sydøst for projektområdet.

Derudover er projektet lokaliseret ovenpå både regionale (DK108_dkmj_1_ks, DK108_dkmj_1078_ks, DK108_dkmj_1000_ks) og dybe (DK108_dkmj_1064_ps,

DK108_dkmj_1045_ps, DK108_dkmj_1015_ps) grundvandsforekomster, der alle er målsat til både god kemisk og kvantitativ tilstand.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at projektet vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand, forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand samt at projekt ikke er til hindre for målopfyldelse.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18/06-2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk, cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-129253.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Bilag

Ansøgning

Bilag 1 - Ladeforsyningsstation og kørestrøm Skjern St.

Bilag 2 - Arbejdstidsplan for etablering af ladeinfrastruktur i Skjern og Holstebro

Bilag 3 - Tidsplan for kørestrømsanlæg i Skjern og Holstebro

Bilag 4 - Plan over byggeplads og arbejdsvej