journalnummer 2024-180181

Renovering af Aarøsund Havn

17-05-2024

Formålet med projektet er at renovere og forbedre Aarøsund Havn.

Trafikstyrelsen har den 30-04-2024 modtaget ansøgning fra Haderslev Kommune om renovering og mindre ændringer af Aarøsund Havn. Ansøgningen er 13-05-2024 suppleret med en væsentlighedsvurdering ift. Natura 2000 og bilag IV-arter.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt d. 01-10-2024 og forventes afsluttet d. 31-03-2025.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i bekendtgørelse af lov om havne (lovbekendtgørelse nr. 116 af 24. maj 2024).

Trafikstyrelsen er ligeledes myndighed for screening for VVM-pligt for projekter i erhvervshavne jf. §7 og §13 i bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administrationen af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havn.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Projektet grænser op til det marine Natura 2000-område er område nr. 112, Lillebælt ved den ydre mole. Der er udarbejdet en væsentlighedsvurdering, hvori det konkluderes, at anlægsarbejdet ikke vil have en negativ indflydelse på naturen og udpegningsgrundlaget i nærområdet omkring havnen.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Projektet er beliggende i vandområde DKCOAST217 Lillebælt, Bredningen. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at projektet vil medføre en midlertidig eller permanent forringelse af kvalitetselementernes tilstand, forringelse af vandområdets økologiske- og kemiske tilstand samt at projektet ikke er til hinder for målopfyldelse.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16-06-2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-180181.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.