journalnummer 2024-167619

Østlig Ringvej

20-03-2024

Trafikstyrelsen har den 18. januar 2024 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt vedr. Østlig Ringvej.

Sund & Bælt har på baggrund af infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 ansøgt om etablering af Østlig Ringvej.

Østlig Ringvej undersøges som en sænketunnelløsning, der vil forløbe langs Amagers østkyst og forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Der undersøges fire tilslutningsanlæg på henholdsvis Nordhavn i forlængelse af Nordhavnstunnelen, på Lynetteholm, på Prøvestenen og ved Øresundsmotorvejen.

Trafikstyrelsen varetager miljøvurderingsproces jf. Bekendtgørelse nr. 45 af 17/01/2023 om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v. til Sund & Bælt Holding A/S. projektet skal vedtages endeligt vedtages ved anlægslov.

Sund & Bælt har udarbejdet et afgrænsningsnotat som hermed sendes i høring. Efter høringen laver Trafikstyrelsen en afgrænsningsudtalelse på baggrund af notatet og evt. indkommende høringssvar. 

Inden Trafikstyrelsen færdiggør en afgrænsningsudtalelse, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til afgrænsningsnotatet, herunder hvorvidt der er yderlige emner som bør belyses i miljøkonsekvensrapporten.

Eventuelle bemærkninger til dette bedes indsendt senest den 19. april 2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-167619.