journalnummer 2024-178527

Projektændring i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Holbæk – Kalundborg, ændret placering af autotransformer.

05-03-2024

Trafikstyrelsen har den 05-03-2024 modtaget ansøgning fra Banedanmark om projektændring i forbindelse med elektrificeringsprojektet ”Elektrificering Holbæk – Kalundborg” af elektrificeringsloven af 12. juni 2013 vedr. ny placering af autotransformer til understøttelse af kørestrømsanlægget.

Formålet med det overordnede projektet er at skabe en grønnere og mere bæredygtig betjening af strækningen med klimavenlige eltog.

I forbindelse med det overordnede projekt, etableres en række bygningsværker, hvis funktion er at understøtte kørestrømsanlægget. Heriblandt en autotransformer, hvis formål er at fordele strømmen jævnt. Oprindelig var det planlagt at autotransformeren skulle placeres et andet sted jf. miljøkonsekvensrapporten. Grundet problematikker i forhold til den oprindelige placering, har Banedanmark nu valgt at ansøge om en ny placering.

Autotransformeren ansøges placeret på jernbanestrækningen mellem Holbæk og Kalundborg i Astrup skov vest for Jyderup på matrikel 49c, Bjergsted By, Bjergsted.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt d. 01-01-2026 og forventes afsluttes i 31-12-2027.

Nærmeste Natura 2000-område er ”Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å” bestående af habitatområde H137 og fuglebeskyttelsesområde F117, beliggende ca. 300 meter fra projektområdet.

Trafikstyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at projektet ikke medfører påvirkninger på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område. Det nærmeste fund af bilag IV-art i området er registeret 500 meter fra projektområdet. I projektområdet er der ikke registeret nogle fund af Bilag IV-arter.

Afvandingen fra autotransformeren vil i anlægsperioden ske ved naturlig nedsivning i driftsfasen forventes tagvand fra teknikbygningen udledt til banegrøften. Banedanmark sikrer de nødvendige udlednings- tilslutningstilladelser hos kommunen. Trafikstyrelsen vurderer, på det nuværende grundlag, at projektet ikke påvirker vandrammedirektivet.

Trafikstyrelsen er myndighed ved etablering, udvidelse og ændring af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter jf. jernbaneloven (LBK nr. 1091 af 11/08/2023, Bekendtgørelse af jernbaneloven), projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 10c og 13a, hvorfor det er Trafikstyrelsen der skal vurdere om projektet er VVM-pligtigt og vurdere om projektet kan tillades.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. april 2024 til louj@trafikstyrelsen.dk, cc’et vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2024-178527.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Se også Afgørelsen