Renovering af kaj nr. 679 i Københavns Havn - screening for miljøpåvirkning

19-03-2024

Trafikstyrelsen har d. 12-02-2024 modtaget en ansøgning fra Refshaleøens Ejendomsselskab A/S om tilladelse til renovering af kaj nr. 679 i Københavns Havn. Ansøgningen er d. 13-03-2024 suppleret med et notat om projektets påvirkning på vandområdet.

Der er begyndt at opstå sætninger i terrænet bag nordenden af kaj 679. Dette skyldes til dels at indfatningen, fodspunsen er lavet at træ og er ved at rådne op, men også at der er en "kanal" ind under eksisterende terræn. Indfatningen formodes at stamme tilbage fra den gang kaj 679 bestod af to beddinger og et mellemstykke. Nuværende indfatning i nordenden af kajen ønskes renoveret og forbedret, således at hele kaj 679 bliver en sammenhængende konstruktion.

Der sættes en ny stålspuns foran eksisterende rådnende pæleflagevæg. Betonbrokker og ødelagte konstruktioner fjernes og bortkøres. Der er etableres forankring, enten med betonplade eller anker spuns. Mellem spuns og eksisterende terræn fyldes om med friktionsfyld. I terræn afsluttes med belægning og evt. bevoksning, som skaber sammenhæng med eksisterende terrænbag kajer. Der er tale om en strækning på ca. 33 meter.

Nærmeste Natura 2000-område er N143 - Saltholm og omliggende hav. Afstand fra projektområdet er ca. 6,5 km. Udpegningsgrundlaget er rev, sandbanke og der lever Gråsæl og Marsvin. Derudover er området udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Renoveringen af kajen påvirker ikke Natura 2000-området.

Projektet er omfattet af havnelovens § 2 og kræver derfor tilladelse fra Trafikstyrelsen forud for etablering. Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, jf. § 2 i lov om havne. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10 e.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22-04-2024 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2024-174822.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.