Arbejdsmiljørådet for luftfart

Arbejdsmiljørådet for luftfart er nedsat for at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj.

Arbejdsmiljørådets opgaver

Rådet kan stille forslag til og medvirke ved udarbejdelsen af nye regler for arbejdsmiljø. Rådet kan også på eget initiativ tage spørgsmål op, som har betydning for arbejdsmiljøet for de flyvende besætninger.

Rådet kan herudover behandle de sager, som transportministeren eller Trafikstyrelsen forelægger for rådet. (Lov om Luftfart, kapitel 4 A, § 40 h., stk. 2)
Emnerne for arbejdsmiljørådet spænder vidt. Rådet udsender hvert år en årsberetning, der nærmere beskriver de sager mv. som rådet har beskæftiget sig med i det forgangne år. Seneste årsberetning fremgår nedenfor.

Arbejdsmiljørådets sammensætning

Arbejdsmiljørådet for Luftfart består af en uvildig formand, fire repræsentanter for de ansatte besætningsmedlemmer og fire repræsentanter for arbejdsgiverne. Transportministeren beskikker rådets formand, øvrige medlemmer og stedfortrædere for tre år ad gangen.

Repræsentanterne for de ansatte besætningsmedlemmer og arbejdsgiverne skal beskikkes efter indstilling fra de berørte organisationer og virksomheder blandt personer, som har praktisk kendskab til tjeneste på luftfartøj.

Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen deltager i rådets arbejde og møder med hver en repræsentant uden stemmeret.

Arbejdsmiljø- og Helbredsundersøgelsen i Civil dansk luftfart 2017

Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred luftfart 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt besætningsmedlemmer i danske luftfartsselskaber. Undersøgelsen er et samarbejdsprojekt mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Trafikstyrelsen, bestilt og finansieret af sidstnævnte. NFA har været ansvarlig for udarbejdelsen og opsætningen af spørgeskemaet, dataindsamlingen, oprensning af data samt analyser og afrapportering.

I hele processen er Trafikstyrelsen løbende blevet orienteret og inddraget i processen og udformningen af denne rapport. Denne rapport belyser det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhedsadfærd, helbred, sociale relationer m.m. blandt besætningsmedlemmer i danske luftfartsselskaber.

Arbejdsmiljø- og Helbredsundersøgelsen i Civil dansk luftfart 2022Senest opdateret 13-03-2024