Journalnr. Projektændring ved Glumsø Station

Femern Bælt forbindelsen

11-05-2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning om projektændring i forhold til tidligere udarbejdet VVM i forbindelse med projekt om Femern Bælt forbindelsen.

jf.Lov nr. 575 af 04/05/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark”.  Her blev der lavet en særskilt VVM/Miljøredegørelse for Ringsted-Holebybanen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen ligger inden for rammerne af den oprindelige VVM-redegørelse eller – hvis den ligger uden for rammerne - hvorvidt, der skal udfærdiges en supplerende VVM og/eller konsekvensvurdering af Natura 2000-områder til den allerede udarbejde VVM-redegørelse i forbindelse med ændringen af projektet, jf. lovens § 7, § 8, stk. 1 og 2 , § 9, stk. 1 og 2, , samt bekendtgørelsens § 3-5.

Umiddelbart vurderes projektændringerne at kunne være inden for rammerne af den udfærdigede VVM.

Styrelsen ønsker bemærkninger til, om ændringsprojektet kan antages at ligge inden for rammerne af den oprindelige VVM eller om det ændrede projekt i sig selv eller i kumulation med andre projekter  kan have væsentlige virkninger på miljøet, herunder på Natura 2000 områder. De eventuelle konkrete forhold bedes angivet, så styrelsen kan tage dem i betragtning ved sin vurdering.