Journalnr. TS6020102-00486

Uddybning i Østhavnen og vedligeholdelsesoprensning i Fjordrenden i Hvide Sande Havn

03-04-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 18. april 2017, som på vegne af Hvide Sande Havn søger om tilladelse til uddybning i en del af havnebassinerne inden for dækkende værker i Hvide Sande Havn.

Hvide Sande Havn planlægger at uddybe en del af Østhavnen, samt foretage vedligeholdelsesoprensning i Østhavnen og inderste del af Fjordrenden, da områderne silter til.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg på søterritoriet i havne, jf. § 2 lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009, med de ændringer, der følger af lov nr. 285 af 27. marts 2012. 
 
Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
 
Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering of udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
 
Inden Trafik-, Bygge- Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.
 
 Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22. maj 2017 til info@tbst.dk under henvisning til ovennævnte journalnummer TS6020102-00486.