Journalnr. TS6040103-00042

Etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn

30-04-2019

Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29. januar 2019 om tilladelse til etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn.

Det drejer sig om etablering af en kanal på i alt ca. 300 meter i forbindelse med et boligprojekt ved Sluseholmen. På baggrund af Københavns Kommunes lokalplan for området, skal der etableres en kanalby, hvor området inddeles i boligfelter, som senere bliver til øer. Etablering af kanaler sker ved afgravning indenfor nyetablerede spunsvægge. Kanalerne forudsættes udgravet efter at byggeriet er færdiggjort på de omkringliggende øer, således vil området med de kommende kanaler fungere som køreveje under opførelsen af bygninger. Forbindelsen til søterritoriet vil derfor først ske efter byggeriet er færdigt og kanalerne er udgravet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. marts 2019 til 
info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00042.