Journalnr. TS6040103-00029

Ændring af etablering af opfyldning ved Christianholms Ø (Papirøen) i Københavns Havn

30-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. juni 2018 med bilag fra NIRAS A/S fra på vegne af By & Havn I/S, om tilladelse til ændring af etablering af opfyldning ved Christianholms Ø (Papirøen) i Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
 
Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.