Journalnr. TS6040103-00035

Forlængelse af tilladelse til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal

21-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 27. november 2018 , om tilladelse til forlængelse i yderligere 2 år af tidligere tilladelse til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal, Københavns Havn.

REALDANIA BY & BYG A/S søger om tilladelse til forlængelse i yderligere 2 år af tidligere tilladelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal, Københavns Havn.

Ansøgningen begrundes delvist i, at der i 2. og 3. kvartal af 2019 vil foregå anlægsarbejder omkring Christians Brygge, som følge af de uheldige omstændigheder i forbindelse med lastningen af den kommende Cykel- og gangbro over Københavns Havn (Lille langebro), hvor der skete store skader på broen og følgende forsinkelse heraf.

Herudover har det netop som følge af den forsinkede etablering af Lille Langebro ikke været muligt at undersøge trafikmønstrene for cyklister og gående i området i forbindelse med den kommende bro, herunder til og fra Christianshavn samt rundt i området. Den midlertidige bro over Frederiksholms Kanal anvendes i dag ifølge den seneste måling fra oktober 2018 af ca. 3.500 mennesker. Realdania By & Byg A/S vil derfor gerne undersøge, hvordan færdslen på den midlertidige gangbro påvirkes af den kommende Lille Langebro.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. januar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00035.