Journalnr. TS6040203-00131

Uddybning af Hvide Sande Nordhavn

11-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 4. december 2018 fra Hvide Sande Havn om uddybning af tre havnebassiner i Hvide Sande Nordhavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Hvide Sande Havn ansøger om tilladelse til uddybning fra 4 til 7 meter i den østlige del af Nordhavnen. Uddybningen sker i forlængelse af en tilpasning af vanddybden fra indsejlingen til kajerne i nord- og sydhavnen. Der er fra 2015 foretaget uddybning til 7 meter fra indsejlingen til forhavnen, og i 2018 er der uddybet til 7 meter i de tilstødende bassiner, i sydhavnen, og den vestlige del af nordhavnen.

På vedhæftede dokumentation er der markeret hvilket område, hvorfra materialet vil blive søgt klappet. Parallelt med denne ansøgning, søges der klaptilladelse hos Miljøstyrelsen.

Uddybningsområdet, er på ca. 23.000 m2, dvs. en uddybningsmængde på ca. 70.000m3, når der uddybes med 7 m. Selve oprensningen/opgravningen er identisk med den vedligeholdelsesoprensning, der normalt kan foregå i havnen. Der skal ikke bruges naturressourcer til projektet.

Risikoen for ulykker antages at være minimal, da projektet skal foregå inden for de dækkende værker af en erhvervshavn.
I forhold til projektets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området og potentielle påvirkninger, vurderer Hvide Sande Havn, at projektet ikke har nogen betydning for den miljømæssige sårbarhed eller at der vil være nogen påvirkninger. Dette begrundes med at uddybningen sker inden for havnens dækkende værker mod øst i Nordhavnsbassinet og at uddybningsmetoden også anvendes til oprensning, når dybderne i havnens øvrige bassiner skal vedligeholdes. Arbejdet er derfor normalt noget der foregår i en havn, sammen med den øvrige skibstrafik.

Efter etablering af den ekstra dybde vil denne blive vedligeholdt.

Uddybningen vil foregå med Hvide Sande Havns oprensningsfartøj ”Træl” suppleret med hydraulisk gravemaskine, de steder slæbesugeren ikke kan komme til eller hvis materialet er af en art, at det skal graves op.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000 områder. Arbejdsområdet er beliggende ca. 1500 meter fra Natura2000 område nr. 69. Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10 januar 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00131.