Journalnummer TS6040103-00047

Etablering af lette anlæg ved badezone ved Kalvebod Bølge

18-06-2019

Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 8. maj 2019 med bilag fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af etablering af en kanal badezone ved Bølgen på Kalvebod Brygge.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
 
Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.
 
Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. juni 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00047.