Journalnr. TS6040103-00048

Jordbundsundersøgelser i forbindelse med etablering af Lynetteholmen i Københavns Havn

05-09-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. juni 2019 med bilag fra COWI A/S fra på vegne af By og Havn, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer forud for etablering af Lynetteholmen ud for Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 31. juli 2019 til VVM@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00048