Journalnr. TS50802-00056

Kapacitetsforøgelse på Motorring 3

03-12-2020

Vejdirektoratet har trukket deres ansøgning tilbage.

Motorring 3 udgør den centrale ringforbindelse omkring København og er en af Danmarks mest befærdede motorveje med en hverdagsdøgntrafik over 130.000 biler pr. døgn. Motorring 3 blev i perioden 2005-2010 udbygget til 6 spor, men allerede nu opleves igen omfattende trængselsproblemer i myldretiden.

Det er Vejdirektoratets vurdering, at god trafikafvikling på Motorring 3 er en afgørende forudsætning for den samlede trafikafvikling på motorvejsnettet i hovedstadsområdet. Vejdirektoratet har derfor undersøgt muligheden for at øge kapaciteten på Motorring 3 mellem Jægersborgvej og Køge Bugt Motorvejen/Ama-germotorvejen, i alt ca. 17 km.

Udbygningen omfatter tiltag med henblik på en kapacitetsforøgelse via justeringer inden for det nuværende vejareal, herunder permanent inddragelse af det eksisterende nødspor til kørsel, smallere kørespor og et opgraderet trafikledelsessystem. På strækningen syd for Holbækmotorvejen (ca. 1 km) anlægges desuden et nyt nødspor på hver side af motorvejen, da der her er plads til dette inden for vejarealet. Herudover etableres to nødlommer i vejens sydgående retning mellem Roskildevej og Holbæk­motorvejen. Nødlommerne ligger inden for vejarealet. Endelig betyder etablering af det ekstra kørespor at trafikledelsessystemet, vejvisningen og afmærkningen skal justeres hhv. udbygges. Der vil derfor skulle udskiftes tavler på strækningen, som i dimension kan blive større, og nogle steder etableres nye portaler for vejvisning og/eller trafikledelse.

Der er vedlagt en detaljeret projektbeskrivelse til ansøgningen, og det er styrelsens vurdering på det foreliggende grundlag at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen skal styrelsen udbede sig eventuelle kommentarer vurderingen af VVM-pligt.

Seneste frist for indsendelse af kommentarer er 12. januar 2021.

Det bemærkes, at høringssvar inklusiv afsenders navn, kan blive offentliggjort efter høringen.