Journalnr. TS6040103-00075

Udgravning af kanal og havnebassin ved Enghave Brygge

08-12-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 6. oktober 2020 modtaget ansøgning om udgravning af kanal og havnebassin ved Enghave Brygge i København.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 6. oktober 2020 modtaget ansøgning om udgravning af kanal og havnebassin ved Enghave Brygge i København.

Der skal endvidere etableres nyt tilbagerykket kølevandsindtag til HC Ørstedsværket, da den gamle kølevandledning ligger i området, hvor der nu skal graves kanal og havnebassin. Udgravningen udføres sammen med kajarbejderne som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav tilladelse til d. 30. september 2020.

Man vil midlertidigt vil være nødt til at lukke kølevandsindtaget til Ørsted værket med midlertidig opfyldning på vand sammen med en interimsspunsvæg for at kunne lukke af mod havneløbet således at havnebassinet kan udgraves tørt.

En principiel tilladelse til anlægsarbejdet fra den daværende Trafikstyrelse er givet 13. marts 2015. Denne principielle tilladelse var betinget af at der, når byggeriet blev aktuelt fremsattes en konkret ansøgning. Denne ansøgning foreligger nu.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 930 af 18. juni 2020 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område 143 (Vestamager og havet syd for) er ca. 1,5 km.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. december 2020 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00075.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.