Journalnr. TS21302-00013

Opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle

17-01-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 11. november 2019 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering af vejkrydset Bredstenvej/Buldalen, Vejle.

Udvidelsen af anlægget sker mod nord da de geotekniske forhold vurderes væsentlig bedre end mod syd hvor anlægget ligger tæt på Vejle Å.

Projektet medfører en forlægning af det nordlige gennemfartsspor på Bredstenvej gennem krydset, udvidelse af eksisterende svingspor, ændring af eksisterende heller, etablering af nye heller, flytning af eksisterende belysningsanlæg, flytning/udvidelse af eksisterende signalanlæg og ændret afmærkning. Desuden skal enkelte skilte mm flyttes. Det sydlige gennemfartsspor på Bredstenvej ændres ikke.

Det er endvidere oplyst, at projektet kræver en mindre midlertidig grundvandssænkning da en ny geoteknisk undersøgelse viser, at der et enkelt sted i den nordvestlige del af projektområdet skal udskiftes blød bund. Udskiftningen vurderes at kunne ske på én dag og en evt. grundvandssænkning vil derfor have meget kort varighed.

De nærmeste Natura 2000-områder er område 80 og 81, som ligger hhv. ca. 4 km mod sydøst og ca. 3,5 km mod nord.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. december 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00013.