Journalnr. TS6040203-00170

Ændring af færgehavnsprojekt i Aarhus Havn

30-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn, om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Anlæg af ny færgehavn til færgen til Sjællands Odde blev i august 2018 tilladt på baggrund af en miljøkonsekvensrapport for færgehavnen. Havnen ønskes med projektet flyttet ud fra den indre havn, hvor omgivelserne i stigende grad anvendes til boligformål.

Nærværende anmeldelse angår mindre justeringer af projektet ift. den oprindelige tilladelse.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til ændring af projektet, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00170.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.