Journalnr. TS6040103-00061

Ændringsansøgning ifm. midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet

28-05-2020

14-dages genhøring af sag pga. projektændring: VVM-screeningshøring - Redmolen - Midlertidige konstruktioner til kran og skurby (Ændringsansøgning)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 1. maj 2020, om ændring til tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

 

Der er tidligere udsendt høring vedr. projektet, som har fået tilladelse (vedhæftet) af 21. april 2020. Denne ansøgning er således en ændring til en tidligere ansøgning, som ændrer på placering/arealopfyld.

 

I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Københavns Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne placere én kran og kørevej ud på en midlertidig udvidelse. Der er tidligere søgt om udvidelser på molfronterne mod syd og nord. Dette ønskes ændret til kun at omfatte den nordlige molefront som samtidig vil ændre form (se kortbilag Cofferdam tilladelse vs. Planlagt). Ansøger oplyser, at da der ikke vil være en sydlig udvidelse vil omgivelserne blive mindre påvirket. Det er samtidig ved den sydlige mole, at der er størst aktivitet fra sejlads samt brugere af vandmiljøet. Gennemboringer i stenglacisset vil ligeledes blive reduceret ved den nye udformning.

 

I forbindelse med opførelse ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen. Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet snarest 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis, forventes stadig afsluttet senest ultimo 2. kvartal 2023.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18. maj 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00061.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.