Journalnr. TS6040103-00057

Etablering af fiber forbindelse mellem Langelinie og Amerikakajen i Københavns Havn

06-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29. januar 2020 fra COLT TECHNOLOGY SERVICES A/S, om tilladelse til etablering af fiber forbindelse mellem Langelinie og Amerikakajen i Københavns Havn.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29. januar 2020 fra COLT TECHNOLOGY SERVICES A/S, om tilladelse til etablering af fiber forbindelse mellem Langelinie og Amerikakajen i Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 5. marts 2020 til VVM@tbst.dk cc. nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00057.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.