Journalnr. TS6040202-00051

Projektændringer til Femern Bælt forbindelsen (anlægsstøj, arbejdshavn og tidsperiode)

04-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 14. juni 2019 modtaget en ansøgning fra Femern Bælt A/S om tilladelse til ændring af projektet om den faste Femern Bælt forbindelse.

Ændringen omhandler øget anlægsstøj uden for normal arbejdstid i nærheden af boliger og sommerhuse ved henholdsvis Rødbyhavn og Hyldtofte Østersøbad i forbindelse med jordopfyldning og etablering af stendige. Femern Bælt A/S har ligeledes 30. juli 2019 ansøgt om en arealmæssig reduktion af arbejdshavn som følge af færre produktionslinjer end oprindelig tilladt og 4. september 2019 om en ændret tidsplan for anlægsarbejdet.

Styrelsen behandler de tre projektændringer samlet og træffer en samlet afgørelse, da de 3 anmeldelser af projektændringer ligger inden for en forholdsvis kort tidsperiode og inden for samme geografiske område, dvs. området øst for Rødby Havn.

Projektet om Femern Bælt Forbindelsen med tilhørende miljøvurderinger blev vedtaget i 2015 ved lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark[1] (herefter benævnt Femernloven.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i Femern Bælt projektet, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse[2].

Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der vedr. projektet om ændret tidsplan og ændringsprojektet om arbejdshavnen skal udarbejdes yderligere miljøkonsekvensvurderinger af ændringsprojekterne samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

I forhold til ændringer i støjniveauet vedr. opfyldning og stendige er der allerede udarbejdet en supplerende VVM, som hermed samtidigt sendes i høring.

Høringen sker i 30 dage jf. § 13 i VVM-bekendtgørelsen til Femernloven.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse, skal styrelsen udbede sig myndigheders og offentlighedens eventuelle bemærkninger til det ansøgte vedr. ændringsprojekternes eventuelle væsentlige indvirkning på miljøet.

I så fald bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projekterne bedes indsendt senest den 17. januar 2020 til vvm@tbst.dk cc chbe@tbst.dk og geag@tbst.dk med henvisning til det eller de journalnummer, som bemærkningerne drejer sig om: Støj: TS6040202-00051, tidsplan TS6040203-00149 og ændring af elementfabrikken TS6040203-00151.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.[1] Lov 575 af 04/05/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

[2] Bekendtgørelse nr. 1106 af 28/09/2017 om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.