Journalnr. 2021-018449

Etablering af cykelsti mellem Lendemarke - Vigen

13-12-2021

Trafikstyrelsen har den 31.08.2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelstier langs Kostervej på Møn mellem Lendemarke og Vigen.

Vejdirektoratet ønsker at etablere en ny cykelsti langs hovedlandevej H630 på Møn mellem byerne Lendemarke og Vigen. Den aktuelle strækning er ca. 4,5 km og ligger mellem to vejstrækninger, som har eksisterende cykelfaciliteter. Den nye cykelsti kommer således til at indgå i et sammenhængende cykelstinet. Cykelstien vil delvist bestå af enkelrettede cykelstier i hver side af vejen, og delvist bestå af

en dobbeltrettet cykelsti i vejens nordside.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 168 beliggende indenfor en mindre del af den vestlige ende af projektet, samt Natura 2000-område nr. 180 beliggende cirka 500 meter fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 168 er primært udpeget for at beskytte den komplekse kystnatur med lavvandede marine områder, strandvoldesystemer og småsøer, herunder at beskytte deres funktion som levested for store bestande af rastende kystfugle. Natura 2000-område nr. 180 er udpeget på baggrund af habitatområder: lagune, strandeng, kildevæld og rigkær. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket på baggrund af væsentlighedsvurderingen for det ansøgte projekt.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15. november 2021 med henvisning til journalnummer 2021-018449.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.