Journalnr. 2021-018455

Etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske

13-12-2021

Trafikstyrelsen har den 31. august 2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske.

Trafikstyrelsen har den 31. august 2021 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti mellem Vetterslev og Buske.

Der findes ingen cykelfaciliteter mellem Vetterslev og Buske og cyklister må her færdes på kørebanen. Vejdirektoratet ønsker at etablere cykelstier på en ca. 3,2 km lang strækning mellem Vetterslev og Buske fra st. 7.000 – 10.160. Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen i en bredde på 2 m med en skillerabat mod kørebanen på 2 m.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 163, som bl.a. omfatter Susåen, der krydses af projektet ved en overføring i den nordlige ende. Projektets potentielle påvirkning på Natura 2000-område nr. 163 er beskrevet og vurderet separat i en væsentlighedsvurdering. 

Natura 2000-område nr. 163 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne højmose, avneknippemose, indlandssalteng, kildevæld og vandløb samt arterne tykskallet malermusling, pigsmerling, lys skivevandkalv, engsnarre og havørn. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. november 2021 med henvisning til journalnummer 2021-018455.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.