Journalnr. TS6040203-00184

Geotekniske boringer ved Vordingborg Havn

05-05-2021

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 2. marts 2021 fra Vordingborg Havn, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med etape 4 i havneudvidelsen.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 2. marts 2021 fra Vordingborg Havn, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med etape 4 i havneudvidelsen.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Ansøgningen vedrører gennemførelse af geotekniske boringer for projektering af dæmninger, kaj og opfyldsområde - iht. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse af 24. september 2018  til igangsætning af etape 4 i udvidelsen af Vordingborg Havn. De geotekniske boringer placeres på søterritoriet inden for projektområdet - dels langs den planlagte kaj og dels i tracéet for dæmningen omkring opfyldsarealet. Der suppleres evt. med geotekniske boringer fordelt inden for opfyldsarealet. Boringerne placeres under hensyntagen til de søkabler (stærkstrøm og regnvand), som findes i projektområdet.

Borearbejdet udføres med borerig fra flåde, forventeligt jack up flåde. Jack-up flåden placeres i borelokaliteten, og jackup benene sættes i havbunden. Herefter hejses flåden til ønskelig højde, og boringen gennemføres. Alt efter boredybde og substrat vurderes en boreprøve at tage mellem 3 og 6 timer i det pågældende område. Der vil ved udtagning af boreprøverne opstå en mindre forstyrrelse af havbunden, når boringen opstartes, samt når kernen tages tilbage ombord.

Nærmeste Natura 2000-område er Smålandshavet nord for Lolland beliggende 3-4 km fra projektområdet.

Det vurderes, at udtagning af boreprøver ikke vil påvirke miljøet og Natura 2000-området væsentligt.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 23 april 2021 med henvisning til journalnummer TS6040203-00184.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.