Journalnr. 2021-012575

Permanent udvidelse af dæmning v. Svaneknoppen

01-10-2021

Trafikstyrelsen har den 20. august 2021 modtaget ansøgning fra Novafos om sikring af Kajanlæg efter anlægsarbejde i Svaneknoppen.

Dele af den eksisterende, midlertidige dæmning gøres permanent som led i omlægningen af Lynetteledningen. Dele af denne omlægning som indebar et mindre opfyld af dæmningen ved Svaneknoppen ønskes nu gjort permanent

Trafikstyrelsen meddelte d. 1. dec. 2020 tilladelse til anlæg af midlertidig dæmning i forbindelse med omlægning af Lynetteledningen. Svanemølle Havn krævede, at der kunne opretholdes trafik ud mod havnen, hvorfor der ikke kan foretages afspærring af vejen. Dette bevirkede, at det blev nødvendigt at etablere en interimsvej ud i havnebassinet for at kunne etablere byggegrube og nødvendigt arbejdsareal for anlægsarbejdet. Interimsvejen er i dag anlagt på en dæmning ud i havnebassinet. Dele af dæmningen ønskes nu gjort permanent for at sikre kajen mod nedskridning.

Arbejdet planlægges gennemført i perioden 1/10 til 31/12 2021.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafikstyrelsen varetager endvidere statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Trafikstyrelsen administrerer endelig Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (Bek. nr. 930 18/06/2020) og skal derfor vurdere, om borearbejdet kan have indflydelse på internationale naturområder (Natura 2000-områder) eller beskyttede arter.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8,5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20. september 2021 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2021-012575.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.