Journalnr. 2021-014305

Råstofgrav ved Højbygaardsvej, Lolland Kommune

08-10-2021

Banedanmark har anmeldt indvinding af råstoffer i forbindelse med opgradering af jernbanen mellem Nykøbing F og Femern til VVM-screening. Indvindingen er anmeldt som en ændring ift. Femernloven.

I forbindelse med etablering af dobbeltsporet jernbane fra Nykøbing F til Rødby/Femern, skal de eksisterende banedæmninger udvides og på nogle delstrækninger helt genopbygges. Dette kræver store mængder lerjord. For at minimere udgifterne, undgå kørsel med store mængder jord på landevejene og reducere presset på de eksisterende råstofgrave, er Banedanmark ved at indgå aftaler med en række lodsejere om at købe deres jord langs banen og etablere en række sidetag hvor der kan hentes lerjord. I sidetagene bortgraves lerjorden som så anvendes til opbygning af banedæmningen. Sidetagene er placeret hvor banen ligger i afgravning og der graves maksimalt ned til eksisterende banegrøft.

Nærværende ansøgning omfatter sidetagsområdet Højbygaardsvej, som består af et 1,45 ha stort areal lige nord for banen. Sidetagsområde Højbygaardsvej ligger ikke i et graveområde udlagt i Regionplan 2016 eller råstofplan 2020. Samtlige materialer fra sidetagsområdet skal benyttes til anlæg af banedæmninger i Banedanmarks anlægsprojekt Ringsted-Femern Banen. Der forventes at kunne indvindes ca. 50.000 m3 lerjord på arealet.

Det ansøgte område består af hovedsageligt af landbrugsareal, som Banedanmark eksproprierer i forbindelse med indvindingen. Anlægsarbejdet på Lolland forventes udført i årene 2022-2024. I disse år forventes råstofgraven at være aktiv i forhold til indvinding inden for perioden 1. april – 1. oktober. Når sidetagsområdet er tømt, lukkes det ned, og arealet reetableres i henhold til efterbehandlings-planen. Som en del af projektet søges Region Sjælland om tilladelse til (§52 i jordforureningsloven) genopfyldning af sidetagsområdet med ren, men geoteknisk dårlig jord fra Banedanmarks anlægsarbejde på banestrækningen omkring sidetagsområdet. Opnås tilladelse til opfyldning af sidetagsområdet, vil sidetagsområdet blive fyldt helt eller delvist op til eksisterende terræn. Der vil kun blive givet tilladelse fra Regions Sjællands side, hvis Banedanmark kan godtgøre, at opfyldningen kan ske uden risiko for grundvand, natur og miljøet i øvrigt. Er der jord nok til reetableringen, vil sidetagsarealet blive retableret til mark i omdrift. Gives der ikke tilladelse til opfyldning af råstofgraven eller er der ikke jord nok til at fylde arealet op til omgivende terræn, vil arealet reetableres som lavtliggende, lysåbent naturområde og evt. tilplantning med hjemmehørende buske og træer. Der laves en samlet efterbehandlingsplan for området, når det vides hvor meget jord der er til rådighed for opfyldning af området og om der kan opnås tilladelse til opfyldning.

Banedanmark er i dialog med Region Sjælland, der er myndighed i forhold til at opnå tilladelse til råstofgravning.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 177; Maribosøerne som omfatter habitatområde H156 og fuglebeskyttelsesområde F87, ligger ca. 1,5 km vest for sidetagsområdet. Området påvirkes ikke af indvindingen af råstoffer.

Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Banedanmark er i direkte kontakt til parter, der vurderes at være individuelt berørt af projektet.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. september 2021 med henvisning til journalnummer 2021-014305.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.