Femern udsigtsfacilitet Pilen

26-08-2022

Trafikstyrelsen har den 19/8-2022 modtaget ansøgning fra Femern A/S om etableringen af udsigtsfaciliteten Pilen. Pilen vil fungere som en mulighed for at følge anlægsarbejdet for naboer og andre direkte og indirekte berørte borgere i regionen, og ikke mindst turister.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafikstyrelsen har den 19/8-2022 modtaget ansøgning fra Femern A/S om etableringen af udsigtsfaciliteten Pilen. Pilen vil fungere som en mulighed for at følge anlægsarbejdet for naboer og andre direkte og indirekte berørte borgere i regionen, og ikke mindst turister. Pilen søges placeret på den nye landopfyldning hvor tunnelen møder Lolland (Se vedhæftet materiale for kort og yderlig beskrivelse)

Udsigtsfaciliteten Pilen har til formål at udbrede kendskabet til anlægget af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i projektet om en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse. Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der i forhold til det oprindelige projekt skal udarbejdes en yderligere miljøkonsekvensvurdering af ændringsprojektet samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor, Hyllekrog-rødsand, lokaliseret ca. 3,5 km fra projektet. Natura 2000-område nr. 173 er særligt udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, rev, lavvandede bugter og vige, strandenge samt en række yngle- og trækfugle. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26. september 2022 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-088669.
Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.