Journalnummer: 2022-079817

Sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse

11-08-2022

Trafikstyrelsen har den 29/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse.

Trafikstyrelsen har den 29/06-2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om sporfornyelse og hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Ringsted og Slagelse. Ansøgningen er 12. juli 2022 suppleret med et notat fra Banedanmark vedr. permanente ændringer på strækningen.

Strækningen omfatter den eksisterende banestrækning mellem Ringsted og Slagelse, der passerer både bymæssig bebyggelse, skov og landområder med spredt bebyggelse. Arbejderne udføres som udgangspunkt inden for eksisterende banematrikler. Der er dog steder på strækningen behov for mindre permanente arealerhvervelse idet der af hensyn til banens funktionalitet og sikkerhed udføres dæmningsudvidelser og tilpasninger af afvandingsanlæg dvs. reprofilering af grøfteprofiler mv. iht. banenormer og myndighedskrav.

Screeningen omfatter alene ændringer i anlægget, idet sporfornyelsen alene regnes som vedligehold.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf. §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer. 

Nærmeste Natura 2000-område er N160 Nordlige del af Sorø Sønderskov der samlet dækker et areal på 85 ha. Området udgøres af et skovområde tæt på Sorø by i den nordlige del af Sorø Sønderskov. Skoven er domineret af løvskov i varierende alder. I den sydlige del af området findes et større areal med den prioriterede skovnaturtype elle- og askeskov (91E0). Skoven er særligt udpeget, fordi den

er levested for den sjældne bille eremit, som lever i gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

Nær banen og Habitatområde H141 er der registreret langøret flagermus, hasselmus, eremit, springfrø og stor vandsalamander. Den eneste art af disse der kunne befinde sig ved banearealet er

langøret flagermus, da de andre arter opholder sig omkring skov, søer, enge og i træer.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke at projektet vil øge påvirkningen af langøret flagermus.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12. september 2022 med henvisning til journalnummer 2022-079817.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk

Send bemærkninger