Journalnr. 2021-081612

Etablering af tanghave i Svendborg Havn

17-08-2022

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 13. oktober 2021 fra Svendborgsund Havhave om tilladelse til etablering af en tanghave i Svendborg Havn.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 13. oktober 2021 fra Svendborgsund Havhave om tilladelse til etablering af en havhave i Svendborg Havn.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. Det bemærkes, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne. 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 19. september 2022 med henvisning til journalnummer 2021-081612.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk

Send bemærkninger