Journalnummer 2021-033704

Etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst - Nordlig Brygge, Københavns Kommune

22-02-2022

Trafikstyrelsen har den 29. november 2021 modtaget en ansøgning fra By og Havn I/S om tilladelse til etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst-Nordlig Brygge, Københavns Kommune.

Trafikstyrelsen har den 29. november 2021. modtaget en ansøgning fra By og Havn I/S , om tilladelse til etablering af en spunset træbrygge på Sundmolen Øst-Nordlig Brygge, Københavns Kommune. Ansøgningen er håndteret og indsendt af WSP Danmark A/S.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø” beliggende ca. 7 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 141 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: kransnålalge-sø (3140), hængesæk (7140), rigkær (7230), skovbevokset tørvemose (91D0) og levesteder for sumpvindelsnegl. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.  

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. (evt. henvisning til væsentlighedsvurdering i ansøgningsmaterialet).

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. januar 2022 til VVM@tbst.dk og cc: nmic@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2021-033704.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside. De indkomne høringssvar oversendes endvidere til bygherre.