Journalnr. 2021-000267

Udvidelse af Aarhus Havn

06-01-2022

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende erhvervshavn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole, bagland på ca. 100 ha og nye kajanlæg i to etaper.

Aarhus Havn har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af havnen.

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende erhvervshavn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole, bagland på ca. 100 ha og nye kajanlæg i to etaper. Yderhavnen anlægges mod øst i forlængelse af den eksisterende containerhavn og den netop ibrugtagne færgeterminal, og omfatter endvidere en uddybning af havne- og svajebassin til 14,3 m. Det planlægges at etablere Yderhavnen over en periode på ca. 30 år i fire deletaper, som tages i brug løbende i perioden.

Der forligger nu en miljøkonsekvensrapport med et antal bilagsrapporter.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. januar til den 3. marts 2022. Aarhus kommune gennemfører en samtidig høring af materialet suppleret med høring af planmaterialet.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 3. marts 2022 med henvisning til journal nr.: 2021-000267.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.