Journalnr. 2021-020159

Udvidelse af høfde ved Aarø Havn

17-01-2022

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 17. september 2021 fra Aarø Havn om tilladelse til udvidelse af høfde ved Aarø Havn.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Indledningsvis har Trafikstyrelsen spurgt ind til valget af en moleforlængelse ind i et Natura 2000-område frem for oprensning og bypassing af sejlrenden. Hertil oplyste bygherre, at når man oprenser og bypasser havbundsmateriale, så påvirker man det marine miljø på flere forskellige måder. Dels arealforstyrrelsen ved opgravning/dumpning og dels ved spredning af opløst havbundsmateriale når det dumpes. Oprensningen vil i dette tilfælde ske med regelmæssige mellemrum, f.eks. 1-2 gange om året. Bygherre oplyser, at forlængelsen af bølgebryderen vil medføre en periodisk forstyrrelse i form af støj og mindre sedimentspredning fra entreprenørfartøjerne, f.eks. når støtteben på arbejdspramme placeres. Desuden vil der være en mindre men permanent arealbeslaglæggelse. Det vil sige, at sandbunden vil skifte karakter således, at den i fremtiden vil være stenmole. Bygherre oplyser hertil, at hvis man kigger på artsdiversiteten i de to typer af habitater, så er der flere arter på stenmolen end på sandoverfladen.

Samlet set, så vurderer bygherre, at den kortvarige påvirkning fra etableringen af bølgebryderen er af væsentlig mindre karakter end den løbende påvirkning fra oprensning og bypass af havbundsmaterialet.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Projektet er beliggende i Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af lavvandede bugter, sandbanker, rev, mudder- og sandflader samt for at være raste- og fourageringsområde for bjergand, ederfugl, hvinand, toppet skallesluger, klyde, havterne, dværgterne og mosehornugle. Derudover har marsvin et af artens vigtigste levesteder i Lillebælt. I tilknytning til kystområderne findes vigtige rigkær og moser, som udgør levesteder for skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl, samt ynglefuglene rørhøg og plettet rørvagtel. Flere par havørn yngler også i området. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket jf. den vedlagte væsentlighedsvurdering.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. december med henvisning til journal nummer 2021-020159.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.