Journalnummer 2022-081812

Etablering af kabel under Limfjorden

13-07-2022

Trafikstyrelsen har den 07.07.2022 modtaget ansøgning fra Banedanmark om etablering af et kabel under Limfjorden.

I forbindelse med Banedanmarks elektrificeringsprogram etableres køre-strømanlæg mellem Vejle og Aalborg. I forbindelse med dette projekt skal et kabel etableres under Limfjorden til forsyning af køreledningsanlægget nord for Limfjorden.

Dette kabel er ikke inkluderet i VVM-redegørelsen for det overordnet projekt, og er derfor anmeldt og bliver behandlet som en ændring.

Jf. Lov om elektrificering af jernbanen (LOV nr. 609 af 12/06/2013) 5 stk. 2 skal Trafikstyrelsen screene ændringen for VVM-pligt og denne screenings foretages efter jernbaneloven jf. §6.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven. (Lov nr. 686 af 27/05/2015 som ændret ved lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven).

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer .

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. 15 Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal beliggende 5 km fra projektområdet og nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord beliggende 30 km fra projektområdet. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket på baggrund af den foreliggende væsentlighedsvurdering.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 25/08-2022 med henvisning til journalnummer 2022-081812.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk