Midlertidig rørlægning af Immervad Å

07-07-2022

I forbindelse med løbende renovering af Banedanmarks jernbanebroer, skal der udføres reparationer på bro nr. 22636, som krydser Immervad Å.

I forbindelse med løbende renovering af Banedanmarks jernbanebroer, skal der udføres reparationer på bro nr. 22636, som krydser Immervad Å. Arbejdet består i at der skal udføres reparationer på broens vederlag under vandoverfladen. I forbindelse med arbejdets udførsel er der således behov for at rørlægge vandløbet midlertidigt.

Immervad Å rørlægges midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet, for at kunne arbejde ”tørt”. Der vil blive etableret et midlertidigt bygværk i vandløbet, som skal lede vandet ind i et rørlagt forløb bestående af 3xØ600 rør (sideliggende). Der etableres ligeledes et midlertidigt bygværk ved rørudløbet.

Den midlertidige rørlægning får en længde på ca. 20 m, og arbejdet forventes at stå på i ca. 14 dage med ca. 1 uges arbejde på hvert brovederlag. Det vil således være nødvendigt at flytte rørene fra den ene side af vandløbet til den anden side af vandløbet ca. halvvejs i forløbet, for at gøre plads til arbejdet på hvert brovederlag. Efter endt arbejde på brovederlaget vil midlertidige bygværker og rørlægning blive fjernet og vandløbet føres tilbage til den oprindelige tilstand. Driften af jernbanen påvirkes ikke i forbindelse med reparationsarbejdet.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. 

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende 7,1 km projektet. (Natura 2000 område nr. 92 ”Pamhule Skov og Stevning Dam”). Området påvirkes ikke af projektet.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk senest den 10. august 2022 med henvisning til journalnummer 2022-075133.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Send bemærkninger