Journalnr. 2022-048714

Nordhavnstunnel – ændringsanmeldelse Lynetteledning

23-05-2022

Trafikstyrelsen har den 10. januar 2022 modtaget ansøgning fra Rambøll på vegne af Vejdirektoratet om en ændring til det godkendte Nordhavnstunnel projekt.

I det godkendte projekt er klapning af marint materiale i Kalkbrænderiløbet tilladt. Indenfor det godkendte areal til klapning findes kloakledningen – Lynetteledningen.

HOFOR som ejer ledningen ønsker ikke der fortages klapning på Lynetteledningen, da dette kan skade denne. Derfor ansøges der om ændring af projektet, således at klapning ikke fortages på ledningen. Vedlagt findes en miljøvurdering af hvilken effekt den manglende klapning over Lynetteledningen kan have. Derudover har ansøger oplyst at den ansøgte ændring vil reducere den samlede klapvolumen på ca. 5.500 m3. Dette forventes at blive klappet på de øvrige arealer specificeret i anlægsloven for Nordhavnstunnel. 

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 8 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af at beskytte de store, sammenhængende arealer af strandenge og lavvandede havområder samt de dertil knyttede bestande af yngle- og trækfugle og sæler. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. februar 2022 med henvisning til journalnummer 2022-048714

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.