Journalnr. 2022-048990

Cykelsti langs overdrevsvejen

04-03-2022

Trafikstyrelsen har den 11/1-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etableringen af cykelsti langs Overdrevsvejen i Hillerød.

Vejdirektoratet ønsker at etablere en ny cykelsti langs en del af Overdrevsvejen i Hillerød mellem S-togbanen i vest og Københavnsvej i øst.

Den aktuelle strækning er ca. 1,6 km og har i dag ingen faciliteter til cyklister, men består udelukkende af to kørespor og græsrabatter, hvor der er en tilladt hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Cykelstien skal bestå af enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen, samt tilslutningsanlæg til krydsende veje. Derudover skal der i forbindelse med cykelstien etableres regnvandsbassiner og kantopsamling via trug til afvanding. Den foreslåede cykelsti skal forbindes med cykelstierne ved Købehavnsvej i øst og ved den kommende stiforbindelse på tværs af Overdrevsvejen ved det kommende Favrholm Station i vest. Den nye cykelsti kommer således til at indgå i et sammenhængende cykelstinet.

I forbindelse med indvielsen af det nye supersygehus nord for Overdrevsvejen og vest for jernbanen forventes der at opstå behov for cykelstier på delstrækningen. Det ønskes derfor at anlægge cykelstier for at forbedre både trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i området.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 260, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt beliggende parallelt med projektområdet. Natura 2000-område nr. 260 er specielt udpeget for at beskytte forekomster af både tørre og våde skovnaturtyper, hvor bøg på mor og bøg på muld er de mest udbredte. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag og den tilhørende Natur- og miljøvurdering, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3/6-2022 med henvisning til journalnummer 2022-048990.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.