Journalnr. 2022-050396

Uddybning af svajebassin i Vordingborg havn

22-03-2022

Trafikstyrelsen har den 18. januar 2022 modtaget ansøgning fra Vordingborg Havn om uddybning af Svajebassinet i Vordingborg Havn.

Vordingborg Havn oplever i dag udfordringer med at vende fartøjer som dagligt anløber havnen. Større fartøjer anløber udelukkende havnen ved hjælp af lods og slæbebåde, men erfaringer har vist, at vendecirklens dimensioner giver navigationsmæssige udfordringer med flere typer af fartøjer. Desuden ønskes der periodisk mulighed for at anløbe havnen med større fartøjer.

Derfor ønskes 70.000-80.000 m3 havbundsmateriale bortgraves for at opnå en vanddybde i Svajebassinet på 10,4 m.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog Rødsand, som ligger ca. 3 km. fra projektområdet. Natura 2000-området er specielt udpeget på baggrund af f væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: sandbanke, rev, lavvandede bugter og vige, strandenge, en lang række yngle- og trækfugle samt gråsæl og spættet sæl. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 2. marts 2022 med henvisning til journalnummer: 2022-050396.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.