Journalnr. 2022-096155

Ansøgning om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i indsejlingen til Nakskov Havn

24-10-2022

Lolland Kommune har den 19. oktober 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i indsejlingen til Nakskov Havn. De marine undersøgelser skal ligge til grundlag for en fremtidige stormflodssikringen af Nakskov Havn

Lolland Kommune har den 19. oktober 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i indsejlingen til Nakskov Havn. De marine undersøgelser skal ligge til grundlag for en fremtidige stormflodssikringen af Nakskov Havn.

Boringerne vil udføres fra flåde med ben eller jack-up flåde, således der sikres en stabil arbejdsplatform under arbejdernes udførelse. Der forventes anvendt en normal borerig som ved

udførelse af boringer på land, blot placeret på en flåde. Opboret jord placeres på flåden, bringes til kaj og bortkøres til godkendt modtager.

Alle boringer udføres som 6'' boringer, til varierende dybde mellem kote -14 og -33 m. 

Trafikstyrelsen varetager Statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Styrelsen skal derfor give tilladelse til boringerne.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 22. november 2022 til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nr.: 2022-096155.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside”.

Senest opdateret 28-11-2023