Journalnummer 2022-096451

Geotekniske boringer ifm. containerterminal i Nordhavn

10-10-2022

Trafikstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 27. september 2022 fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S om tilladelse til udførelse af geotekniske undersøgelse til den fremtidige containerhavn i Nordhavn, Københavns Havn. Ansøgningen er håndteret og indsendt af Geo A/S.

Trafikstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Trafikstyrelsen vurder, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. oktober 2022 til VVM@tbst.dk og NMIC@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2022-096451.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.