Journalnr. 2021-003903

Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Avernakke Pier

12-10-2022

ADP A/S ønsker at etablere en ny supplerende kajplads ved den eksisterende pier ved Avernakke i Nyborg, således at der kan anløbe 2 skibe ad gangen med dybgang på 9 m. Den supplerende kajplads etableres ved at udbygge den eksisterende pier.

Den eneste bruger af pieren er virksomheden Koppers Denmark A/S, der benytter den til ind- og udskibning af tjæreprodukter, der via rørsystemer transporteres til destillationsanlæg beliggende på havnen ca. 300 m fra pieren. Koppers har gennem de seneste år øget produktionskapaciteten og samtidig er udviklingen gået i retning af større tankskibe. En del af de tankskibe, der lægger til kaj på Avernakke terminalen i Nyborg, er i dag dobbelt så store som for bare 5 år siden – en udvikling, der kræver mere vanddybde og en længere kaj.

Der forligger nu en miljøkonsekvensrapport med et antal bilagsrapporter for udvidelsen.

Miljøkonsekvensrapporten og bilag kan læses nedenstående.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Miljøkonsekvensrapporten med bilagsrapporter er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 12. oktober til den 7. december 2022.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 7. december til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nr.: 2021-003903.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.