Journalnr. 2022-091269

Ombygning af kryds ved Bjerrumvej i Ribe

12-09-2022

Trafikstyrelsen har den 30/8-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af signalregulering ved Bjerrumvej i Ribe.

Projektets formål er at sikre bløde trafikanters krydsning af rute 11. Der har været et stort ønske fra især borgerforeningen om en mere sikker løsning for bløde trafikanters krydsning af rute 11.

Det eksisterende kryds grænser op til Fuglebeskyttelsesområde F51 samt er beliggende i nærheden af Ribe Å, som er udpeget som Habitatområde H78. Områderne er omfattet af det samlede Natura 2000-område N89 Vadehavet. Den eksisterende vejstrækning er ikke, og vil ikke blive placeret inden for kortlagt habitatnatur, og vil udelukkende (udover mulig afvanding til habitatnatur) berøre et areal i almindelig landbrugsdrift som er kortlagt som fuglebeskyttelsesområde

Ansøgningen er vedlagt en væsentlighedsvurdering, der påviser, at der ikke sker påvirkning af Natura 2000 område eller habitatarter.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt til vvm@tbst.dk senest den 10/10-2022 med henvisning til journalnummer 2022-091269.
Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 28-11-2023